امروزه سالنهای کنفرانس و اجتماعات از شکل سنتی خود فاصله گرفته وبا استفاده از تکنولوژیهای روز به سمت سیستمهای دیجیتالی و کنترل مرکزی روی آورده اند ازاین رو ما با استفاده از آخرین فناوریها در جهت ارائه بهترین سیستمهای صوتی و تصویری همراه با کنترل مرکزی آماده ارائه خدمات در این زمینه ها هستیم